ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de
Uitvaartverzorger een Overeenkomst sluit. Tenzij anders
overeengekomen is de Opdrachtgever de contactpersoon
voor de Uitvaartverzorger.
b. Overeenkomst: de tussen de Opdrachtgever en de
Uitvaartverzorger tot stand gekomen overeenkomst
betreffende een Uitvaartverzorging, zoals bij voorkeur
vastgelegd in de modelovereenkomst van BGNU.
c. Toeleverancier: de partij die aan de Uitvaartverzorger zaken
en/of diensten levert in het kader van de uitvoering van de
Overeenkomst.
d. Uitvaartverzorger: de natuurlijke of rechtspersoon met wie
de Opdrachtgever een Overeenkomst sluit ter zake van de
Uitvaartverzorging.
e Uitvaartverzorging: de gehele of gedeeltelijke verzorging
van een begrafenis of crematie en/of (voorgaande)
overbrenging van de overledene naar een met de
Opdrachtgever overeengekomen adres.
f. Voorschotten: voorschotten die door de Uitvaartverzorger
ten behoeve van de Opdrachtgever aan derden dienen te
worden betaald in het kader van nakoming van de
Overeenkomst.
Artikel 2 – Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en
maken deel uit van de Overeenkomst.
2.2 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze
uitdrukkelijk schriftelijk door de Uitvaartverzorger zijn
aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende
Overeenkomst.
2.3 De Uitvaartverzorger dient voor of bij de totstandkoming van
de Overeenkomst de Algemene Voorwaarden aan de
Opdrachtgever ter hand te stellen of elektronisch ter
beschikking te stellen op een zodanige wijze dat deze door
de Opdrachtgever kunnen worden bewaard en voor hem
toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming.
2.4 De Uitvaartverzorger is gerechtigd de algemene
voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine wijzigingen
van ondergeschikt belang kunnen altijd worden
doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zullen van
tevoren met de opdrachtgever worden besproken.
Artikel 3 – Verstrekking gegevens en Overeenkomst
3.1 De Uitvaartverzorger gaat een overeenkomst met de
Opdrachtgever aan en kan daarbij gebruikmaken van de
modelovereenkomst van BGNU. De Opdrachtgever is
gehouden en staat er voor in dat de Overeenkomst juist en
volledig wordt ingevuld.
3.2 De Opdrachtgever dient de Uitvaartverzorger tijdig alle voor
de Uitvaartverzorging relevante gegevens van de
overledene en de Opdrachtgever te verstrekken. Onder
relevante gegevens worden tevens verstaan bijzondere
geneeskundige behandelingen van de overledene met
radioactief materiaal, danwel de aanwezigheid van een
pacemaker of Implanteerbare Cardioverter Defibrillator
(ICD), alsook informatie over eventuele zaken die in de
uitvaartkist met de overledene worden meegegeven.
3.3 In de Overeenkomst worden zoveel als mogelijk de zaken
en/of diensten gespecificeerd die in het kader van de
Overeenkomst door de Uitvaartverzorger worden geleverd
c.q. uitgevoerd. Zaken en/of diensten, die eerst na de
ondertekening c.q. vastlegging in de Overeenkomst worden
overeengekomen, worden zoveel als mogelijk schriftelijk
bevestigd door de Uitvaartverzorger.
Artikel 4 – Prijzen en pro-memorie posten
4.1 De overeengekomen prijzen zijn bruto prijzen inclusief BTW.
4.2 De prijzen voor de zaken en/of diensten welke door de
Uitvaartverzorger op basis van de Overeenkomst worden
geleverd, worden – voor zover mogelijk -vermeld in de
Overeenkomst.
4.3 Indien op het moment van het sluiten van de Overeenkomst
de prijs voor bepaalde zaken en/of diensten nog niet bekend
is/zijn, zal de Uitvaartverzorger een pro-memorie post
opnemen.
4.4 De Uitvaartverzorger zal zo spoedig mogelijk de prijzen van
de pro-memorie posten aan de Opdrachtgever doorgeven.
4.5 De Opdrachtgever heeft het recht, onverwijld na kennis te
hebben genomen van de prijzen van de pro-memorie
posten, de Overeenkomst in overleg met de
Uitvaartverzorger wat betreft de pro-memorie posten te
wijzigen, tenzij de Uitvaartverzorger in verband met de
tijdige nakoming van zijn verplichtingen uit de
Overeenkomst de prijzen voor de betreffende zaken en/of
diensten al (bij voorschot) aan een derde heeft betaald of
verschuldigd is.
Artikel 5 – Aangifte en akte van overlijden
5.1 Tenzij anders is overeengekomen, zal de aangifte van het
overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand door de
Uitvaartverzorger worden gedaan op basis van de door de
Opdrachtgever verstrekte gegevens.
5.2 Zodra de Opdrachtgever kennis neemt van een onjuistheid
in de akte van overlijden, dient deze de Uitvaartverzorger
daarover onverwijld in te lichten.
5.3 Indien sprake is van een onjuistheid in de akte van
overlijden, zal de Uitvaartverzorger bevorderen dat correctie
plaatsvindt. Kan de onjuiste vermelding aan de
Uitvaartverzorger worden toegerekend, dan is hij voor
betaling van de kosten van correctie van de akte
aansprakelijk. In alle andere gevallen komen de kosten van
correctie voor rekening van de Opdrachtgever.
Artikel 6 – Tijdstip van levering
6.1 De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen,
tijdstippen en locaties als overeengekomen tussen de
Opdrachtgever en de Uitvaartverzorger.
6.2 De dag, het tijdstip en de locatie van de uitvaart worden
overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring door
de beheerder van de desbetreffende begraafplaats c.q. het
crematorium.
Artikel 7 – Drukwerken
7.1 Voor aankondigingen van overlijden, advertenties,
dankbetuigingen, bidprentjes en eventueel ander drukwerk
met betrekking tot het overlijden dient de Opdrachtgever de
tekst schriftelijk (waaronder tevens wordt verstaan per email) aan te leveren of, indien de tekst door de
Uitvaartverzorger is opgesteld, goed te keuren.
7.2 Alle drukwerken alsmede de plaatsing van advertenties met
betrekking tot het overlijden worden door de
Uitvaartverzorger voor rekening van de Opdrachtgever
verzorgd, tenzij anders is overeengekomen.
7.3 De Uitvaartverzorger kan indien sprake dient te zijn van een
rectificatie van drukwerk en/of advertenties slechts voor de
daaruit voortvloeiende kosten en schade aansprakelijk zijn,
indien en voor zover de vermelde tekst afwijkt van de door
de Opdrachtgever schriftelijk verstrekte of goedgekeurde
tekst en deze afwijking aan de Uitvaartverzorger toe te
rekenen is. In alle andere gevallen zijn deze kosten voor
rekening van de Opdrachtgever en is de Uitvaartverzorger
niet aansprakelijk voor de in dit artikel bedoelde schade.
7.4 De Uitvaartverzorger zal zich inspannen aankondigingen
van overlijden tijdig bij het postkantoor en/of de gekozen
media te bezorgen. De Uitvaartverzorger staat niet in en is
niet aansprakelijk voor tijdige bezorging bij
geadresseerde(n) en daadwerkelijke plaatsing in de
gekozen media.
7.5 Indien de Uitvaartverzorger heeft voldaan aan zijn
inspanningsverplichtingen, zoals vermeld in lid 4, zijn de
gevolgen voor te late plaatsing of te late postbezorging voor
rekening en risico van de Opdrachtgever.
Artikel 8 – Verzekeringen
8.1 De Opdrachtgever kan verzekeringspolissen, waaraan bij
overlijden aanspraken te ontlenen zijn, ter hand stellen aan
de Uitvaartverzorger. Tenzij anders overeengekomen,
draagt de Uitvaartverzorger dan zorg voor een bewijs van
ontvangst. Hij is verplicht de polis(sen) binnen een termijn
Algemene Voorwaarden van de Branchevereniging
Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen
Pagina 2/3 info@bgnu.nl – www.bgnu.nl
van eenentwintig (21) dagen op te sturen naar de
desbetreffende verzekeringsmaatschappij(en).
8.2 Indien uit de polis(sen) een aanspraak ontstaat op een
geldelijke uitkering, dan kan de Uitvaartverzorger worden
gemachtigd de uitkering te innen om deze in mindering te
brengen op de kosten van de zaken en/of diensten van de
uitvaart. Een eventueel overschot wordt aan de begunstigde
van de verzekeringspolis uitbetaald.
8.3 De Uitvaartverzorger staat niet in voor betaling van enig
bedrag door deze verzekeringsmaatschappij(en). Niet of
niet volledige betaling door de
verzekeringsmaatschappij(en) schort de
betalingsverplichting van de Opdrachtgever jegens de
Uitvaartverzorger niet op.
Artikel 9 – Betaling
9.1 Indien de Uitvaartverzorger in het kader van de
Overeenkomst aan derden dient te betalen, zal de
Opdrachtgever de daarmee gemoeide bedragen op eerste
verzoek en binnen de gestelde termijn aan de
Uitvaartverzorger voldoen.
9.2 De Opdrachtgever zal de uitvaartnota van de
Uitvaartverzorger betalen binnen veertien dagen na
ontvangst en is in verzuim indien betaling niet binnen deze
termijn heeft plaatsgevonden.
9.3 De Uitvaartverzorger heeft steeds het recht om een
voorschot (aanbetaling), maximaal ter grootte van 100% van
de (begrote) uitvaartkosten, te vragen voor zover die ziet op
(een) door de Uitvaartverzorger te verlenen dienst(en).
Tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen,
bedraagt dit voorschot, voor zover dat ziet op de door de
Uitvaartverzorger te leveren goederen, maximaal 50% van
de (begrote) uitvaartkosten. Dit voorschot dient binnen
vierentwintig (24) uur na het sluiten van de Overeenkomst
door de Opdrachtgever te zijn voldaan. Het betaalde
voorschot wordt verrekend met de definitieve uitvaartnota.
Zolang de Opdrachtgever het bedongen voorschot niet aan
de Uitvaartverzorger heeft voldaan, heeft de
Uitvaartverzorger het recht zijn verplichtingen uit hoofde van
de Overeenkomst op te schorten.
9.4 Bij contante betaling wordt door de Uitvaartverzorger een
bewijs van betaling verstrekt.
geldt als fatale termijn. De Uitvaartverzorger is gerechtigd over
een vordering die niet
tijdig is voldaan rente in rekening te brengen vanaf de dag
volgende op die waarop de betalingstermijn verstrijkt. De
verschuldigde rente bedraagt 1% per kalendermaand of een
gedeelte van de maand waarbij een gedeelte van de maand
als gehele kalendermaand wordt berekend, met een
maximum van 7% per jaar.
9.6 Bij niet-betaling binnen de termijn als genoemd in lid 2 van
dit artikel is de Uitvaartverzorger gerechtigd alle kosten,
zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, voor zover rechtens
mogelijk, in rekening te brengen. De buitengerechtelijke
kosten worden conform de Wet normering
buitengerechtelijke incassokosten (Wet BIK) in rekening
gebracht, dan wel conform de op het moment van sluiten van
de Overeenkomst geldende wetgeving.

9.7 De in de leden 5 en 6 van dit artikel bedoelde rente en kosten
zijn eerst verschuldigd wanneer de Opdrachtgever door de
Uitvaartverzorger schriftelijk is aangemaand tot betaling
binnen een termijn van zestien (16) dagen, aanvangende de
dag na aanmaning, onder vermelding van de gevolgen van
het uitblijven van betaling.
9.8 De Uitvaartverzorger heeft het recht om met betrekking tot
de Opdrachtgever een krediet check te (laten) doen. Voorts
heeft de Uitvaartverzorger het recht de Overeenkomst
zonder opgaaf van redenen te weigeren.
Artikel 10 – Garantie, aansprakelijkheid en vrijwaring
10.1 De Uitvaartverzorger neemt bij zijn werkzaamheden de zorg
van een goed opdrachtnemer in acht.
10.2 De Uitvaartverzorger is niet aansprakelijk voor vermissing
en/of beschadiging van sieraden of andere zaken welke bij
overdracht bij de overledene aanwezig zijn, zulks inclusief
zaken die in de uitvaartkist met de overledene worden
meegegeven.
10.3 De Uitvaartverzorger is niet aansprakelijk voor schade die
het gevolg is van niet nakoming door de Opdrachtgever van
zijn informatieplicht als bedoeld in artikel 3.2. De
Opdrachtgever is voor deze schade aansprakelijk.
10.4 De Opdrachtgever vrijwaart de Uitvaartverzorger tegen alle
vorderingen en aanspraken van derden voor schade
geleden in het kader van de uitvoering van de
Overeenkomst waarvoor de Uitvaartverzorger niet
aansprakelijk is.
10.5 De Uitvaartverzorger kan onverminderd het bepaalde in
10.2 en 10.3 slechts aansprakelijk worden gehouden voor
schade geleden door de Opdrachtgever, die het
rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van de schuld (dat
wil zeggen: opzet of bewuste roekeloosheid) van de
Uitvaartverzorger (directe schade). Aansprakelijkheid voor
indirecte schade, inclusief emotionele c.q. immateriële
schade, is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien de
Uitvaartverzorger aansprakelijk kan worden gehouden voor
schade komt voor vergoeding alleen in aanmerking die
schade waartegen de Uitvaartverzorger verzekerd is, in welk
geval de schadevergoedingsplicht beperkt is tot het bedrag
dat de aansprakelijkheidsverzekeraar daadwerkelijk aan de
Uitvaartverzorger uitkeert. In alle gevallen is de
schadevergoedingsplicht van de Uitvaartverzorger beperkt
tot maximaal het bedrag van de vergoeding die door de
Opdrachtgever aan de Uitvaartverzorger betaald dient te
worden uit hoofde van de Overeenkomst.
10.6 Van de in 10.5 bedoelde schuld is bij schade ten gevolge
van oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de
Overeenkomst geen sprake indien de vertraging of het
oponthoud het gevolg is van de opschorting van de
uitvoering van de Overeenkomst als bedoeld in artikel 9.3.
Artikel 11 – Klachten
11.1 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst, waaraan
de Opdrachtgever gevolgen wil verbinden, moeten volledig
en duidelijk omschreven door de Opdrachtgever of diens
gemachtigde binnen eenentwintig (21) dagen na de datum
van de uitvaart bij de Uitvaartverzorger ingediend worden.
Niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben,
dat de Opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.
11.2 Klachten over de uitvaartnota moeten binnen veertien (14)
dagen na ontvangst van de nota schriftelijk bij de
Uitvaartverzorger ingediend worden.
11.3 De Uitvaartverzorger zal binnen veertien (14) dagen na
ontvangst van de klacht trachten met de Opdrachtgever tot
overeenstemming te komen over afwikkeling van de klacht.
Artikel 12 – Aansprakelijkheid Opdrachtgever en zekerheid
12.1 Ongeacht of de Opdrachtgever enige aanspraak kan doen
gelden op de nalatenschap van de overledene sluit de
Opdrachtgever de Overeenkomst op eigen naam en voor
eigen rekening. Opdrachtgever is ermee bekend dat de
uitvaartkosten schulden van de nalatenschap zijn en dat de
Uitvaartverzorger Opdrachtgever hierop heeft gewezen.
12.2 Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst aangaat met
betrekking tot zijn/haar eigen uitvaart, maar ook in andere
gevallen, heeft de Uitvaartverzorger het recht te bedingen
dat voldoende zekerheid wordt gesteld voor de nakoming
van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst, bijvoorbeeld door een (aanvullend)
voorschot overeen te komen, zoals bedoeld in artikel 9.3, of
door een derde als hoofdelijk medeschuldenaar c.q. als
mede-opdrachtgever te verbinden aan de Overeenkomst.
Artikel 13 – Uitvoering
De Uitvaartverzorger is bevoegd derden in te schakelen voor de
uitvoering van de Overeenkomst.
Artikel 14 – Persoonsgegevens en privacy
14.1 Persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens
worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene
Verordening Gegevensbescherming, dan wel de op het
moment van het sluiten van de Overeenkomst geldende
privacywetgeving. De Uitvaartverzorger zal de door de
Opdrachtgever verstrekte (bijzondere) persoonsgegevens
en overige informatie vertrouwelijk behandelen en neemt de
vereiste maatregelen om persoonsgegevens te
beschermen.
14.2 Bij het sluiten van de Overeenkomst geeft de Opdrachtgever
diens ondubbelzinnige toestemming aan de
Uitvaartverzorger om (bijzondere) persoonsgegevens en
Pagina 3/3 info@bgnu.nl – www.bgnu.nl
vertrouwelijke informatie te verwerken. De
gegevensverwerking is voorts noodzakelijk voor de
uitvoering van de Overeenkomst door de Uitvaartverzorger
en (deels) teneinde te voldoen aan een wettelijke
verplichting van de Uitvaartverzorger.
14.3 Uitvaartverzorger zal (bijzondere) persoonsgegevens en/of
vertrouwelijke informatie niet doorgeven aan derden, tenzij
dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst of de uitvaartverzorger dit op basis van de
wet verplicht is.
14.4 Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om diens
(bijzondere) persoonsgegevens en/of overige vertrouwelijke
informatie kosteloos in te zien, op te vragen, te wijzigen dan
wel te laten verwijderen. Hiervoor kan er contact worden
opgenomen met de Uitvaartverzorger via
[INFO@EMAILADRES] of [TELEFOONNUMMER]. Op een
dergelijk verzoek wordt uiterlijk binnen 4 weken gereageerd.
14.5 In het privacybeleid van Uitvaartverzorger, welke te vinden
is op haar eigen website en op eerste verzoek kosteloos
wordt toegezonden, is meer informatie te vinden over de
wijze waarop Uitvaartverzorger met de verwerking van
(bijzondere) persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie
om gaat. Hiermee informeert Uitvaartverzorger de
Opdrachtgever nader omtrent de redenen van
gegevensverwerking en de mogelijkheid om, indien
gewenst, bezwaar te maken dan wel de verstrekte
toestemming in te trekken.
14.6 Indien door de Uitvaartverzorger, uitsluitend in opdracht van
Opdrachtgever, beeld- en/of geluidsopnames worden
gemaakt van de uitvaartplechtigheid, dan wordt daarbij
Algemene Verordening Gegevensbescherming, dan wel de
op het moment van het sluiten van de Overeenkomst
geldende privacywetgeving in acht genomen.
De geluids- en/of beelddrager met de opnames wordt door
de Uitvaartverzorger uitsluitend verstrekt aan de
Opdrachtgever. Na overdracht vernietigt de
Uitvaartondernemer direct de gemaakte opnames. De
Opdrachtgever mag de opnames alleen verstrekken aan
personen uit de beperkte familie-, vrienden- en
kennissenkring van de overledene. De Uitvaartverzorger
geeft in de ruimte(s) waar de opnames gemaakt worden
duidelijk aan dat dit gebeurt. De in artikel 10.4 opgenomen
vrijwaringsbepaling is het bepaalde in dit lid onverkort van
toepassing.
14.7 Het bepaalde in 14.6 geldt in gelijke zin voor opnames die
in opdracht van de Opdrachtgever worden gemaakt ten
behoeve van het online, via het Internet, live kunnen volgen
van de uitvaartplechtigheid (‘livestreaming’). De
Opdrachtgever bepaalt welke personen, uitsluitend
behorende tot de hiervoor genoemde beperkte kring van de
overledene, een inlogcode krijgen om de uitvaart online bij
te kunnen wonen. De Uitvaartverzorger draagt zorg voor
een goede beveiliging van de website, zodat die enkel
toegankelijk is voor de hiervoor bedoelde ‘onlinegenodigden’ en alleen de Opdrachtgever de opname kan
downloaden. De Uitvaartverzorger vernietigt de opnames
direct nadat de livestream niet meer openstaat voor de
genodigden en in ieder geval binnen een maand na de
uitvaartplechtigheid.
Artikel 15 – Geschillen en garantieregeling
15.1 Elk geschil tussen de Opdrachtgever en de
Uitvaartverzorger betreffende de totstandkoming of
uitvoering van de Overeenkomst, ook al wordt dit geschil
slechts door één van hen als zodanig benoemd, zal zowel
door de Opdrachtgever als de Uitvaartverzorger kunnen
worden voorgelegd aan de door de Stichting
Klachteninstituut Uitvaartwezen aangestelde Ombudsman.
Het adres van de Ombudsman zal op eerste verzoek aan de
Opdrachtgever worden verstrekt.
15.2 Een geschil wordt door de Ombudsman slechts in
behandeling genomen, indien de Opdrachtgever zijn klacht
eerst aan de Uitvaartverzorger overeenkomstig deze
algemene voorwaarden heeft voorgelegd. Uiterlijk 13 weken
nadat de klacht aan de Uitvaartverzorger is voorgelegd en
deze niet is opgelost, dient het geschil schriftelijk aan de
Ombudsman te worden voorgelegd.
15.3 Wanneer de Opdrachtgever een geschil voorlegt aan de
Ombudsman, is de Uitvaartverzorger aan deze keuze
gehouden.
15.4 Wanneer de Uitvaartverzorger een geschil behandeld wil
zien door de Ombudsman, stelt hij de Opdrachtgever
hiervan schriftelijk op de hoogte. De Uitvaartverzorger
kondigt daarbij aan dat hij het geschil aanhangig zal maken
bij de bevoegde rechter als de Opdrachtgever niet binnen
vijf weken schriftelijk laat weten in te stemmen met de
behandeling van het geschil door de Ombudsman. Indien de
Opdrachtgever niet instemt of niet tijdig reageert, zal de
Uitvaartverzorger het geschil kunnen voorleggen aan de
bevoegde Nederlandse rechter.
15.5 De Ombudsman doet uitspraak overeenkomstig het
reglement van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen.
Het reglement van deze stichting wordt op eerste verzoek
aan de Opdrachtgever toegezonden.
15.6 De beslissing van de Ombudsman wordt door partijen
aangemerkt als een bindend advies.
15.7 Bij toewijzing van een geldelijke vergoeding aan de
Opdrachtgever garandeert de Stichting Klachteninstituut
Uitvaartwezen betaling daarvan tot ten hoogste € 5.000,–.
15.8 Uitsluitend de bevoegde Nederlandse rechter dan wel de
hierboven genoemde Ombudsman is bevoegd van
geschillen kennis te nemen.
15.9 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Deze voorwaarden zijn op 10 juli 2019 gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandel Midden-Nederland, onder dossiernummer
30277580.